بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده

بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده نویسنده: امیر سعیدی در بازخوانی کتاب مطالعاتی در باب هیستری (فروید و برویر، ۱۸۹۵) فروید بر چگونگی تأثیرپذیری‌‌ دستگاه روان از محیط، تربیت، و خصوصاً زبان، اشاره می‌کند. او از همان ابتدای امر به دو پاره بودن دستگاه روان (شکاف خودآگاهی) معتقد است و عنوان می‌داردContinue reading “بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده”