امیر تتلو به مثابه یک لیبرتین

امیر تتلو نمونه‌ی حاضر از یک لیبرتین است. از او انتظار می‌رود تا بر اساس نورم و چهارچوب‌های اخلاقی رفتار کند، اما مسئله این‌جاست که یک لیبرتین در هیچ چهارچوب اخلاقی نمی‌گنجد. تنها چهارچوب او‌ ارضای امیال خویش در جهت کسب لذت است،‌حتی اگر این لذت درد آور باشد۰