آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست

آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست ترجمه و خلاصه‌نویسی: امیر سعیدی در متن زیر که از سایت نیواِستیت‌مَن ترجمه کرده‌ام به خوبی می‌توان شباهت رفتارهای سیاسی اجتماعی را بین گذشته و زمان حال مشاهده کرد. این متن نگاهی‌ست کوتاه و تاریخی به دوره‌ی زندگی نیکولو ماکیاولی، فیلسوف، نویسنده و دولت‌مرد ایتالیایی، که مصادف است باContinue reading “آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست”