بررسی امکان‌پذیریِ بیناسوژگی در نظریه‌ جسیکا بنجامین

بررسی امکان‌پذیری بیناسوژگی در نظریه‌ی جسیکا بنجامین نویسنده: امیر سعیدی جسیکا بنجامین در مقاله‌ی خود به نام فراتر از کنش‌گر و کنش‌پذیر: نظریه‌ی شناخت، بیناسوژگی و ثالثیت (۲۰۰۴) بر این مسأله تأکید دارد که با تسلیم شدن در برابر‌ دیگری در یک رابطه‌ی دو نفره، می‌توان یک ثالثیت به وجود آورد که از طریق آن،Continue reading “بررسی امکان‌پذیریِ بیناسوژگی در نظریه‌ جسیکا بنجامین”

بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده

بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده نویسنده: امیر سعیدی در بازخوانی کتاب مطالعاتی در باب هیستری (فروید و برویر، ۱۸۹۵) فروید بر چگونگی تأثیرپذیری‌‌ دستگاه روان از محیط، تربیت، و خصوصاً زبان، اشاره می‌کند. او از همان ابتدای امر به دو پاره بودن دستگاه روان (شکاف خودآگاهی) معتقد است و عنوان می‌داردContinue reading “بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده”